ประมูลทรัพย์หลุดสาขาที่ให้บริการ | ข่าว | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อ  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
::10 พฤษภาคม 2565::
Generic placeholder image
เปิดประชาพิจารณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารการรับจำนำและระบบงานต่างๆ ของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
::17 พฤศจิกายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบริการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุสัญญาณเตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ต.ค. 2564::
Generic placeholder image
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจ้างบริการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุสัญญาณเตือนภัย
11 ต.ค. 2564::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารการรับจำนำและระบบงานต่างๆ ของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
::22 กันยายน 2564 ::
Generic placeholder image
เปิดประชาพิจารณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารการรับจำนำและระบบงานต่างๆ ของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
::16 กันยายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าตรวจสอบบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
::22 พฤษภาคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าตรวจสอบบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
::22 เมษายน 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24000 บีทียู 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
::29 มกราคม 2564 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าบริการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุสัญญาณเตือนภัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: 5 พฤศจิกายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2564
:: 29 ตุลาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่ตั้งสถานธนานุบาลคลองเตยแห่งใหม่
:: 10 กันยายน 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง ขายทอดตลาด
:: 28 สิงหาคม 2563 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ฯ จำนวน 59 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: 17 สิงหาคม 2563 ::
Generic placeholder image
ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่ตั้งสถานธนานุบาลคลองเตยแห่งใหม่
:: 17 กรกฎาคม 2563 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ฯ จำนวน 59 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: 30 มิถุนายน 2563 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ฯ จำนวน 59 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: 30 มิถุนายน 2563 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: 13 พฤษภาคม 2563 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่งระดับรองอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: 29 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: 14 เมษายน 2563 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่งระดับรองอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: 27 กุมภาพันธ์ 2563 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาลบางบอน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: 31 มกราคม 2563 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
:: 21 ตุลาคม2562 ::
Generic placeholder image Generic placeholder image
เชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีไฟล์แนบ (TOR)
::16 กันยายน 2562 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
::23 สิงหาคม 2562 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
::30 กรกฎาคม 2562 ::
Generic placeholder image Generic placeholder image
เรื่อง การขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา (มีไฟล์แนบตารางสรุป)
::1 สิงหาคม 2562 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
::22 กรกฎาคม 2562 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 6 เครื่อง
::23 กรกฎาคม 2562 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ประกวดราคาเครื่องตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
::22 กรกฎาคม 2562 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) งานจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง
::04 กรกฎาคม 2562 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราตาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
::02 กรกฎาคม 2562 ::
Generic placeholder image
ประชาพิจารณ์ร่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราตาอิเล็กทรอนิกส์
::26 มิถุนายน 2562 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
::28 พฤศภาคม 2562 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสถานธนานุบาลดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
::14 พฤศจิกายน 2561 ::
Generic placeholder image
เรื่อง งานปรับปรุงสถานธนานุบาลพระโขนง
::29 ตุลาคม 2561 ::
Generic placeholder image
เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาพิมพ์ปฏิทินประจำปีพุทธศักราช 2562
::19 ตุลาคม 2561 ::
Generic placeholder image
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาค่าเบี้ยประกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
::19 ตุลาคม 2561 ::
 
     
หน้า 1
 
                    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม                             อัตราดอกเบี้ย                              เรื่องน่ารู้                                    ผังองค์กร
                     คณะกรรมการบริหาร                                   แผนจัดซื้อจัดจ้าง                           ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง                           ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์             ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
|| สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ||
เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร: 02-1580042 - 44